Exigim un referèndum!

exigimosunreferendum.org és una Cimera social que promou la celebració d’un referèndum a fi i efecte que la ciutadania espanyola es pronunciï a favor o en contra del programa electoral (ocult) amb que governa el Partit Popular. La legitimitat democràtica s’assoleix i es conserva mitjançant el poder atorgat per la ciutadania en unes eleccions lliures. Legitimitat que assoleix un partit polític mercès el programa electoral amb el que concorre a unes eleccions. Però què passa quan el partit guanyador canvia, un cop arribat al poder, de programa electoral? No és vàlida, doncs, l’elecció d’aquell partit? El contracte electoral amb que un partit concorre a unes eleccions és el que li atorga la legitimitat moral per materialitzar les promeses electorals del programa en Lleis.

Si el partit al govern vol mantenir la legitimitat democràtica que li ha sigut atorgada en les eleccions haurà de sotmetre a referèndum totes les mesures que vol aplicar i que no figuraven al seu programa electoral. És un exercici sa i democràtic. Just i raonable. Què passa quan, per motius aliens al govern, sorgeix la necessitat d’aplicar mesures que no figuraven al programa electoral o haver de deixar d’aplicar d’altres que si hi figuraven? En aquest cas el govern està legitimat política, moral i jurídicament per sotmetre a ratificació d’aquella que li ha atorgat el poder (la ciutadania) les mesures de la discòrdia. Sotmetre-ho a referèndum per a la seva ratificació (a favor o en contra), torno a dir, és un exercici sa, democràtic, just i raonable.

La Constitució Espanyola advoca clarament per aquesta línia quan estableix al seu article 92.1 que les decisions polítiques d’especial transcendència podran sotmetre’s a referèndum consultiu a tota la ciutadania. Una mesura utilitzada l’any 1986, sota el govern socialista de Felipe González per establir la permanència d’Espanya a l’OTAN. El referèndum que es celebrà el 12 de març i que comptà amb una participació del 59,4% va rebre el suport favorable del 52,5% dels i les votants amb dret a vot. Tot i no restar contemplada com una mesura vinculant, el referèndum si atorga la legitimitat democràtica suficient per duu a bon port aquelles decisions que no figuren al programa electoral amb el que concorre el partit polític en qüestió, com fou el cas del PSOE amb l’esmentat cas.

La Comissió Promotora Proreferèndum està integrada per persones de reconegut prestigi acadèmic i intel·lectual. Noms com el de Marina Subirats, Catedràtica de Sociologia a la UAB, Federico Mayor Zaragoza, President de la Fundación para una Cultura de Paz i ex Director General de la UNESCO, Victoria Camps, Catedràtica de Filosofa o el de Vicenç Navarro, Catedràtic de Polítiques Públiques a la UPF, entre d’altres.

En una carta dirigida al President del Govern i signada a l’octubre del 2012, la Comissió Promotora demana la celebració d’un referèndum amb motiu del deteriorament polític, econòmic i institucional en que està immers actualment Espanya. Sense qüestionar-li la seva legitimitat democràtica, li recorda que les mesures practicades pel seu Executiu no figuraven al programa electoral amb que va guanyar les eleccions generals el proppassat 2011. Recordant-li la profunda desafecció de la ciutadania envers la política, commina al govern a celebrar un referèndum vinculant on la ciutadania pugui expressar-se lliurement sobre si aquest és el camí que s’ha de seguir per a superar la crisi.

Podeu sumar-vos signant la petició.