Com fer-la?

Per fer Penyora fiscal ens cal estar en possessió de l’esborrany en format paper (doncs en format electrònic no es pot realitzar) de la Declaració de la Renda d’enguany i seguir detalladament els cinc passos següents:

1. Cal decidir amb quina quantitat volem fer la Penyora. Aquesta quantitat és voluntària i variable segons el criteri de cadascú. Per exemple, si volem recordar que som el 99%, podem fer la penyora per 99 euros.

2. Consignar la quantitat al model. Aquesta quantitat la podem consignar a la casella 752 o a la 748 del model de la Declaració de la Renda. Per fer-ho, hem de tatxar el concepte que hi apareix i escriure a mà “Penyora fiscal per la transparència”.

3. Consignar-ho a l’Entitat. Cal avançar el capital amb què volem fer Penyora fiscal per poder-ho consignar a una Banca Ètica, a l’Agència Tributària Catalana o a la Caja General de Depósitos (indistintament). Consulteu més avall el procediment explicatiu per a cada cas.

4. Adjuntar la documentació de la campanya. Dins el sobre de la Declaració de la Renda i juntament amb aquesta, cal adjuntar aquesta carta, l’imprès enregistrat (formulari S26 o model 060) i la còpia del comprovant de l’ingrés efectuat. En cas de consignar-ho a una Banca Ètica no caldrà adjuntar l’imprès enregistrat.

5. Fer la Declaració de la Renda. Finalment, només ens caldrà tramitar la nostra Declaració de la Renda.

Agència Tributària Catalana

Per omplir correctament el formulari S26 cal seguir els passos següents:

1. Descarregar el formulari S26.
2. Dins el requadre “Dades de la persona constituent del dipòsit”, escriure les dades personal.
3. En cas de realitzar el dipòsit en nom d’altri, empleneu el requadre següent intitulat “Dades de la persona representant”.
4. A la casella intitulada “Autoritat o òrgan a disposició del qual constitueix el dipòsit”, escriure Caixa General de Dipòsits.
5. Seguidament ens trobem amb el requadre “Descripció de la finalitat del dipòsit” que consta de dues parts. La primera l'”A. Finalitat no tributària”, cal deixar-la en blanc, atès que en el nostre cas es tracta d’un dipòsit amb finalitat tributària. El segon apartat, el “B. Finalitat tributària”, cal marcar la casella “Altres” i escriure Consignació Penyora fiscal 201x.
6. Escriure l’import del dipòsit al requadre intitulat “Import del dipòsit”. Cal escriure-ho amb lletres i números.
7. Llegiu bé l’apartat “Instruccions d’ús”.
8. Al darrer requadre, intitulat “Òrgan destinatari, data i signatura”, cal escriure-hi Caixa General de Dipòsits.
9.  Fer l’ingrés de la Penyora fiscal al Codi de Compte Corrent que s’indica a l’apartat “Instruccions d’ús”.
10. Finalment, només ens caldrà entrar al registre de l’Agència Tributària l’imprès i una còpia del resguard bancari.

Caja General de Depósitos

 1. Cal anar a l’oficina més propera al nostre domicili i dirigir-nos al mostrador d’atenció.
2. Un cop al mostrador, hem de dir-s’hi que anem a fer un dipòsit, motiu pel qual ens demanaran el DNI i amb les nostres dades ens donaran d’alta al seu registre.
3. Donats d’alta, acte seguit ens ompliran el document Model 060 amb les nostres dades.
4. Al requadre intitulat “Normas que imponen la constitución de este depósito o garantía”, hem d’especificar el codi 0266 o el 0259. Respectivament, la denominació que sortirà a l’imprès serà “RD 939/2005, 29-7 Reglamento General de Recaudación” y “520/2005, 13-5 Reglamento Ley General Tributaria Revisión Administrativa”.
5. Dins el requadre intitulat “Finalidad” hem d’especificar que es tracta d’una fiança per a interposar recurs, en concepte d’IRPF de l’any 201x, davant l’Agencia Tributària.
6.  Un cop tinguem l’imprès complimentat, caldrà dirigir-nos a l’oficina bancària més propera per anar a fer l’ingrés de la Penyora (veureu que el Model 060 hi consta un codi de barres amb el qual fer l’ingrés).
7.  Després de fer l’ingrés a qualsevol entitat bancària, caldrà tornar a l’oficina on ens han complimentat el Model 060 i l’haurem d’entrar a registre segellat per l’entitat bancària, ajuntant el resguard d’ingrés.

Banca ètica

1. Caldrà dirigir-nos a qualsevol de les oficines de que disposa l’Entitat.

2. Haurem d’ingressar l’import de la Penyora fiscal en qualsevol dels programes de desenvolupament de la seva obra social.

Nota: Si decidim fer l’ingrés en una banca ètica ens podem trobar amb que Hisenda ens faci una proposta de liquidació paral·lela de la nostra declaració de la Renda. En aquest cas, i d’acord a l’article 47 del Reial Decret Llei 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaudació, es poden interposar recursos o reclamacions econòmic-administratives. En aquest cas haurem d’anar a la Caixa General de Dipòsits o òrgan equivalent de les Administracions Públiques a consignar l’import de la quantitat deguda. Aportant còpia de la notificació d’Hisenda i del recurs enregistrat, l’Administració atura les possibles sancions i/o interessos de demora fins a la resolució de l’expedient.